topografeio.gr
Το τοπογραφείοΒιογραφικόΥπηρεσίες / ΚόστοςΓνωρίζετε ότι...Επικοινωνία
Νέα / Ειδήσεις
Γνωρίζετε ότι...

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται ενδιαφέρουσες πληροφορίες που αφορούν τοπογραφικά, πολεοδομικά και ιδιοκτησιακά θέματα.  


Συντελεστής κλίμακας στο ΕΓΣΑ 87

Αποτύπωση ιδιοκτησιών χωρίς σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη

Κατάτμηση τεμαχίου διανομής

Υπολογισμός εισφοράς σε γη για ημερομηνία διάφορη της 10-3-82

Αποδεκτή απόκλιση νεότερης καταμέτρησης εμβαδού γηπέδου

Αυτοτελή τα συνεχόμενα άρτια οικόπεδα με ίδιο ιδιοκτήτηΣυντελεστής κλίμακας στο ΕΓΣΑ 87

Το (διάσημο πλέον) Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ‘87 (ΕΓΣΑ 87) έχει επικρατήσει έναντι πολλών άλλων συστημάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν γιατί δεν χρησιμοποιεί διαφορετικά φύλλα χάρτη ή ζώνες, εξασφαλίζοντας έτσι την ενιαία χρήση του σε όλη την επικράτεια. Χρησιμοποιεί συντελεστή κλίμακας γραμμικής παραμόρφωσης ο οποίος κυμαίνεται από 0,9996 στο κέντρο της χώρας (λ = 24ο) έως 1,0015 περίπου στα άκρα της. Αυτό σημαίνει ότι ένα μήκος της τάξης των 100,00 μ. μετρημένο με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια στο έδαφος, θα αποδίδεται σε ένα διάγραμμα ΕΓΣΑ ‘87 ως 99,96 μ. αν βρισκόμαστε στις 24ο γεωγραφικού μήκους (για παράδειγμα στην Αττική) ή ως 100,15 μ. αν βρισκόμαστε στα άκρα (για παράδειγμα στην Κέρκυρα ή την Ρόδο).
(
Αναρτήθηκε 21-3-2013)

Αποτύπωση ιδιοκτησιών χωρίς σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη

Στην περίπτωση κατά την οποία ζητείται η αποτύπωση ιδιοκτησιών ομόρων προς αυτή του εντολέα, ο τοπογράφος δύναται να προβεί στην αποτύπωση όμορων ιδιοκτησιών χωρίς να εισέλθει στην ιδιοκτησία του όμορου ιδιοκτήτη (π.χ. κάνοντας χρήση γεωδαιτικού σταθμού που λειτουργεί χωρίς κατάφωτο) και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του όμορου ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση κατά την οποία πρέπει να εισέλθει σε όμορη ιδιοκτησία απαιτείται η άδεια από τον όμορο ιδιοκτήτη.

Στο πλαίσιο δίκης σχετικά με την αποσαφήνιση ορίων ιδιοκτησίας και εφόσον το δικαστήριο διατάξει τη διενέργεια τοπογραφικής πραγματογνωμοσύνης, ο τοπογράφος μηχανικός που έχει την ιδιότητα τεχνικού συμβούλου ενός εκ των διαδίκων έχει όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα του πραγματογνώμονα, όπως αυτά ορίζονται από τα άρθρα 380 και 383 του Κ.Πολ.Δ.

Τα παραπάνω προκύπτουν από το με αρ. πρωτ. Γ.Δ.952/1-11-2007 έγγραφο του Γραφείου Δικαστικού του Τ.Ε.Ε. το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.
(
Αναρτήθηκε 21-3-2013)

Κατάτμηση τεμαχίου διανομής

Με το Ν.4061/12 (ΦΕΚ 66Α/22-3-2012) καταργήθηκε ο Α.Ν.431/68 (ΦΕΚ 115Α) ο οποίος δεν επέτρεπε την κατάτμηση τεμαχίων διανομής. Κατά συνέπεια θεωρείται αποδεκτή είτε η κατάτμηση είτε η χρησικτησία επί τμήματος κληροτεμαχίου.
(Αναρτήθηκε 21-3-2013)

 

Υπολογισμός εισφοράς σε γη για ημερομηνία διάφορη της 10-3-82

Με την προσθήκη στο άρθρο 8 του Ν.1337/83 του άρθρου 27 παρ.7 του Ν.2831/2000, ρυθμίστηκε κατ’ εξαίρεση ότι τα ποσοστά εισφοράς σε γη εφαρμόζονται στο εμβαδόν που αντιστοιχεί στο ιδανικό μερίδιο κάθε συνιδιοκτήτη ή σε αυτοτελές οικόπεδο που δημιουργήθηκε μετά την 10-3-82 αν η κτήση τους επήλθε από επαγωγή κληρονομιάς μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ της πολεοδομικής μελέτης.
(
Αναρτήθηκε 21-3-2013)

 

 
 

Αποδεκτή απόκλιση νεότερης καταμέτρησης εμβαδού γηπέδου

Με το άρθρο 4 του Ν.4178/13 ορίζεται για πρώτη φορά επισήμως η αποδεκτή απόκλιση νεότερης καταμέτρησης εμβαδού γηπέδου από το αναγραφόμενο στο τοπογραφικό διάγραμμα βάσει του οποίου εκδόθηκε άδεια οικοδομής ή καταρτίστηκε συμβολαιογραφική πράξη. Για οικόπεδα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού η αποδεκτή απόκλιση ορίζεται σε ποσοστό ± 5% και για γήπεδα εκτός σχεδίου σε ποσοστό ± 10%.
Η παραπάνω αποδεκτή απόκλιση δεν έχει καμία σχέση και δεν πρέπει να συγχέεται με την  αποδεκτή απόκλιση που μπορεί να έχει το καταμετρηθέν εμβαδό γηπέδου από το αναφερόμενο στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
(Αναρτήθηκε 24-9-2013)
Αυτοτελή τα συνεχόμενα άρτια οικόπεδα με ίδιο ιδιοκτήτη

Παλαιότερα, η Ολομέλεια τού ΝΣΚ, με την υπ΄ αριθμ. 67/2011 γνωμοδότησή της, έκρινε ότι «συνεχόμενα άρτια οικόπεδα ή γήπεδα, κείμενα σε περιοχές εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, που έχουν περιέλθει με διαφορετικά συμβόλαια στον αυτό κύριο ή σε περισσότερους συγκυρίους, χάνουν την αυτοτέλειά τους και αποτελούν αυτοδικαίως ένα ενιαίο οικόπεδο ή γήπεδο».
Στη συνέχεια, οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι Αθηνών - Πειραιά - Αιγαίου - Δωδεκανήσου και Κέρκυρας υπέβαλαν στην εισαγγελία τού Αρείου Πάγου το ερώτημα: «Αν, σε περίπτωση κτήσεως συνεχόμενων άρτιων οικοπέδων από τον αυτό κύριο, με διαφορετικά συμβόλαια, τα οικόπεδα αυτά διατηρούν την αυτοτέλειά τους και εάν μπορούν να μεταβιβασθούν περαιτέρω ως άρτια και αυτοτελή οικόπεδα, σε εφαρμογή των περί αρτιότητας (κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση) διατάξεων τής πολεοδομικής νομοθεσίας».
Με γνωμοδότησή του ο αντεισαγγελέας τού Αρείου Πάγου (Α.Π.), Νικόλαος Παντελής, ερχόμενος σε πλήρη αντίθεση με ανάλογη γνωμοδότηση τού Νομικού Συμβουλίου τού Κράτους (ΝΣΚ), επισημαίνει ότι διατηρούν την αυτοτέλειά τους τα συνεχόμενα άρτια οικόπεδα που ανήκουν στον αυτό ιδιοκτήτη και έχουν περιέλθει στην κυριότητά του με ένα ή πάνω από ένα συμβόλαια.

Εξαίρεση, πάντα, αποτελούν τα τμήματα γης που δεν αποτέλεσαν ποτέ αυτοτελείς ιδιοκτησίες. Δηλαδή, αν για παράδειγμα, κάποιος απέκτησε (σε περίοδο που ήταν επιτρεπτή η κατάτμηση) συνεχόμενα τεμάχια ευρύτερης έκτασης, που εμφανίζονται σε τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία "3", "4", "5", με αγορά από τον αρχικό ιδιοκτήτη της ευρύτερης έκτασης, έχει στην πραγματικότητα μία ιδιοκτησία διότι η "επί χάρτου" διανομή στο τοπογραφικό διάγραμμα δεν επιφέρει κατάτμηση.
(Αναρτήθηκε 9-2-2014)